home Култура, Любопитно ”КРАЧКА НАПРЕД” ЗА ФОНДАЦИЯ ”МЛАДЕНОВО”

”КРАЧКА НАПРЕД” ЗА ФОНДАЦИЯ ”МЛАДЕНОВО”

На 01 октомври фондация „Младеново” приключи проект „Крачка напред!”, BG05/1020, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проектът се изпълнява период от 10 месеца в тематична област: „Изграждане на капацитет за НПО“, приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг”. Общата стойност на проекта е 17 055, 03 евро, от които 15 075,03 са безвъзмездна финансова помощ.

В тригодишния си период на работа, организацията се превърна в посредник между ромите и институциите в град Лом. За да упражнява тази роля по-ефективно и за да може да влияе върху политиките на местната власт, свързани с ромите, екипът на фондацията се нуждаеше от повишаване на своите умения за застъпничество и лобиране. Всичко това беше реализирано с проект „Крачка напред!”

Проведените шест двудневни тренинг модули за екипа на фондацията бяха по темите: Ефективна комуникация; Водене на преговори; Управление на конфликти; Вземане на решение; Работа в екип и екипно взаимодействие;Запознаване на екипа с всички действащи социални и образователни програми, както и програми за заетост на местно ниво, които са достъпни за ромската общност.

Обучените по проекта млади доброволци вече съдействат с различни инициативи, за формиране на активна гражданска позиция сред своите връстници. Те могат вече да извършват неформални образователни дейности с млади хора, близки до тях по възраст и интереси, за да популяризират доброволчеството в град Лом и да променят нагласите от пасивност към активност. В рамките на проекта Фондацията положи основите на клуб „Млад журналист”, като се очаква бъдещите журналисти сами да изготвят и публикуват материали в местния радиовъзел и в социалните мрежи.

„Към настоящия момент гражданите не са коректив на местното управление, а това е едно от най-важните им права. Ромите, като традиционно изключвана от поцеса на вземане на решения група, ще бъдат насърчавани да взаимодействат по-активно с местната власт, като за целта екипът на организацията е готов да бъде катализатор на тези процеси в град Лом” – каза Председателят на Управителния съвет на фондацията – Миленко Миленков.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Младеново“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

comments: